AS SmartCap jätkab tegutsemisest väikefondi valitsejana

16. märts 2017

10. jaanuaril 2017 jõustunud uue investeerimisfondide seaduse § 515 lg 1 alusel pidid kehtivat tegevusluba omavad fondivalitsejad, sh AS SmartCap esitama kuue kuu jooksul pärast seaduse jõustumist Finantsinspektsioonile teate selle kohta, millise seaduses nimetatud fondivalitsejana ta edaspidi tegutseb. AS SmartCap esitas vastava teate väikefondi valitsejana tegutsemisest Finantsinspektsioonile 27. jaanuaril 2017 ja Finantsinspektsioon avaldas sellekohase teate oma veebilehel 10. märtsil 2017. 

AS SmartCap tegutses enne uue investeerimisfondide seaduse jõustumist vaid mitteavalikke fonde valitsenud fondivalitsejana, mistõttu on tal vastavalt investeerimisfondide seaduse § 520 lg 1 pärast väikefondi valitsejana tegevuse jätkamist kohustus võtta tema poolt valitsetava Early Fund II osakud investorite nõudmisel tagasi ühe aasta jooksul talle väikefondi valitseja tegevusloa väljastamisest arvates. Seadus sätestab, et investoritel on õigus nõuda nende osakute või aktsiate tagasivõtmistasuta tagasivõtmist juhul, kui nad teavitavad sellest soovist fondivalitsejat ühe kuu jooksul tagasivõtmistasuta tagasivõtmise võimalusest teadasaamisest arvates. 

AS SmartCap edastas vastava teate Early Fund II investorile 10. märtsil 2017, mistõttu on AS-il SmartCap kohustus võtta Early Fund II arvel tagasivõtmistasuta osakuid tagasi investorilt, kui viimane esitab vastava soovi AS-ile SmartCap hiljemalt 10. aprillil 2017 ja nimetatud osakud võetakse tagasi hiljemalt 10. märtsil 2018